Học tập Tư tưởng HCM Học tập Tư tưởng HCM

TRIỂN KHAI ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ

Về nội dung tác phẩm" Kiên quyết, Kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.."

        Mục đích:

  • Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân d6n về nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩ, kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, biện châm của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay.
  • Tạo sự thống nhất về nhận thực, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội- "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: củng cố niền tin của cán bộ công chức và tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lảnh đạo của Đảng.
  •  Nâng cao ý thức, trách ngiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: đấu tranh phòng chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, : tự diễn biến " tự chuyển hóa" trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận về thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ờ cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
  •  Tiếp tục lồng ghép đợt sinh hoạt chính tri, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm với việc học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

        Yêu cầu:

  • Việc tổ chức đợt sinh hoạt phải được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân về nội dung tác phẩm.
  • Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo hiệu quả, tiết kiệm gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

       NỘI DUNG TÁC PHẨM:

Trong nghiên cức, học tập, quán triệt tuyên truyền tác phẩm cần tập trung vào các nội dung chính như sau:

1.1 Phần thứ nhất "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ờ việt nam" Trang 11 đến trang 206);

Một là làm rõ một số vấn đề rút ra từ thực tiển công cuộc đấu tránh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam

 Hai là Tổng kết thực tiển công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam 10 năm qua, làm rõ 4 kết quả nổi bật là phát hiện, xử lý (1); Xây dựng và hoàn thiện thể chế (2): công khai minh bạc, kiểm soát quyền lực xây dựng văn hóa liêm chính (3); Mở rộng phòng, chóng tham nhũng, tiêu cực ra ngoài khu vực nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế (4).

Ba là chỉ ra những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. % giải pháp căn bản, chỉ ra 5 vấn đề cần lưu ý trong công tác lãnh đạo.

1.2 Phần thứ hai " Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc" (trang 207 đến 522 – gồm tuyển trong 22 bài viết).

1.3. Phần thứ ba "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt (trang 523 đến 619) tuyển chọn 96 ý kiến trong hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu quốc hội và của chính khách.

 

* Việc triển khai đợt sinh hoạt được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào thời điểm kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.....lồng ghép giới thiệu nội dung tác phẩm, nội dung chuyên đề năm 2023 trong sinh hoạt của CẤP ỦY, SINH HOẠT CHI BỘ HÀNG THÁNG, SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ của chi bộ cơ quan./.

 

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 15
Tất cả: 3591093