Học tập Tư tưởng HCM Học tập Tư tưởng HCM

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY NHNN TỈNH BR-VT VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 2021-2025.

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHNN tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra cho ngành Ngân hàng về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng ủy NHNN tỉnh BR-VT đã ban hành Chương trình hành động số 135-Ctr/ĐU-NHNN ngày 20/08/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giai đoạn 2021-2025 với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng đối với các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng trong Nghị quyết Đại hội XIII.

2. Tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng theo Nghị quyết Đại hội XIII.

2.1. Tổ chức phổ biến, chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng, thị trường ngoại hối.

2.3. Tiếp tục triển khai việc cơ cấu lại hệ thống TCTD đảm bản an toàn, lành mạnh, xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát gắn với giải quyết các rủi ro phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

2.4. Phát triển dịch vụ ngân hàng trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ ngân hàng tài chính hiện đại.

2.5. Triển khai các giải pháp cải cách hàng chính; phát triển Chính phủ điện tử.

2.6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng tăng cường công khai, minh bạch hóa thông tin về tiền tệ, tài chính, ngân hàng.

2.7. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Chi nhánh trên cơ sở hướng dẫn của NHNN Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Chương trình hành động số 135-Ctr/ĐU-NHNN ngày 20/08/2021 của Đảng ủy NHNN tỉnh BR-VT được phổ biến, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và người lao động để nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Chi tiết Chương trình hành động số 135-Ctr/ĐU-NHNN.

(Nguồn: TTGS CN)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3938301