Học tập Tư tưởng HCM Học tập Tư tưởng HCM

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hàng năm và trong giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 17/9/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam của về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2025.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành  Kế hoạch số 1926/KH-BRI ngày 23/9/2021 thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 17/9/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Chi nhánh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, đề cao tính thiết thực, hiệu quả trong tổ chức các phong trào thi đua.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cán bộ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

6. Triển khai phong trào thi đua đặc biệt: "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

7. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, đoàn thể trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Trong các nội dung trên, việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại NHNN chi nhánh tỉnh. Do đó, căn cứ nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1927/KH-BRI ngày 23/9/2021 về bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong chi nhánh giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như:

Đối tượng,

Tiêu chí chung,

Tiêu chí cụ thể xây dựng điển hình tiên tiến,

Đồng thời, Kế hoạch số 1927/KH-BRI xác định rõ các bước thực hiện tại chi nhánh và từng phòng ban trong việc bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Căn cứ Kế hoạch này và các văn bản phát động thi đua của Thống đốc NHNN Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – khen thưởng chi nhánh xây dựng Kế hoạch phát động thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm tình hình thực tế tại đơn vị trong từng thời kỳ.

Trưởng các phòng ban chuyên môn tuyên truyền, quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể CB-CC&NLĐ trực thuộc để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan phát động trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua được phát động trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của chi nhánh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch ngành Ngân hàng hàng năm và giai đoạn (2021-2025).

Thông tin chi tiết về Kế hoạch số 1926/KH-BRI ngày 23/9/2021 và Kế hoạch số 1927/KH-BRI ngày 23/9/2021.

(Nguồn: TH,NS&KSNB CN)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 3938068