Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định 32/2021/QĐ-TTg Về hạn mức trả tiền bảo hiểm 20/10/2021
2 Thông tư 20/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân 12/02/2018
3 Quyết định 1058/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020" 19/07/2017
4 Nghị quyết 42/2017/QH14 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 21/06/2017
5 Nghị quyết 51/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TƯ ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 19/06/2017
6 Nghị định 32/2017/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư của Nhà nước 31/03/2017
7 Nghị định 16/2017/NĐ-CP Quy định Chức năng, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN VN. 17/02/2017
8 Nghị định 175/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 20/12/2016
9 Nghị định 57/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng 01/07/2016
10 Nghị định 69/2016/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 01/07/2016
11 Nghị định 80/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt 01/07/2016
12 Nghị định 89/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế 01/07/2016
13 Nghị định 96/2014/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 17/10/2014
14 Nghị định 40/2012/NĐ-CP Nghị định 40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012 về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản; vận chuyển tài sản có giá trong hệ thống NHNN, TCTD và chi nhánh NH nước ngoài. 02/05/2012
15 Nghị định 24/2012/NĐ-CP Về quản lý hoạt động đinh doanh vàng 03/04/2012
16 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTG ngày 30/6/2003 Quyết định 130/2003/QĐ-TTG. Về việc bảo vệ tiền Việt nam 02/06/2003
Hiển thị 16 kết quả
của 1