Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 23/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch số 15/KH-NHNN triển khai Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục đích của Kế hoạch nhằm:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm. mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới phù hợp với tình hình thực tiễn của NHNN.

2. Cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 77/NQ-CP liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN thành nhiệm vụ cụ thể. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng liên quan nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 77/NQ-CP.

Kế hoạch số 15/KH-NHNN: Tải tại đây

(Nguồn: P.TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 3591045