Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm 2023 ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm 2023 ngành Ngân hàng  trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Chiều ngày 10/02/2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (NHNN chi nhánh tỉnh) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm đánh giá kết quả hoạt động ngân hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Lợi – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng NHNN chi nhánh tỉnh; các đồng chí đại diện Ban lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại và chi nhánh NHCSXH đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 31/12/2022.

+ Tổng nguồn huy động từ nền kinh tế (TT1) trên địa bàn đạt 169.724 tỷ đồng, giảm 3,57% so với cuối năm 2021 (-6.291 tỷ đồng).

+ Doanh số cho vay lũy kế trong năm 2022 đạt 203.328 tỷ đồng; tổng đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 152.751 tỷ đồng, tăng 21,31% so với cuối năm 2021 (+26.838 tỷ đồng). Trong đó: đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đạt 1.210 tỷ đồng, chiếm 0,79%/tổng dư nợ toàn địa bàn.

+ Kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do dịch Covid-19: (i) Chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại các Thông tư của NHNN Việt Nam: thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 4.282 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc + lãi) là 4.317 tỷ đồng; (ii) Chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19: thực hiện miễn, giảm lãi vay đối với 41.939 khách hàng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 173,5 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ 44.778 tỷ đồng; (iii) Chính sách cho vay mới với lãi suất ưu đãi: thực hiện cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số cho vay đạt 82.713 tỷ đồng (lũy kế 25.554 khách hàng được cấp tín dụng).

+ Chương trình cho vay vốn (Lãi suất 0%) để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTCP: Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã thực hiện giải ngân cho 30 doanh nghiệp, hợp tác xã vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với tổng số tiền 126.614 triệu đồng/11.556 lao động.

+ Chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN và Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: 08/43 chi nhánh NHTM phát sinh số liệu hỗ trợ lãi suất với dư nợ HTLS là 254.342 triệu đồng, số khách hàng được HTLS là 10 khách hàng (doanh nghiệp), số tiền đã HTLS là 954 triệu đồng thuộc nhóm ngành vận tải kho bãi, giáo dục đào tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một số chi nhánh NHTM trên địa bàn tham gia thảo luận về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh và thực hiện thu hồi nợ vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ.

Trọng tâm, các đại biểu thảo luận, trao đổi về các giải pháp thực hiện theo kế hoạch đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn ban hành kèm theo Quyết định 1847/QĐ-UBND ngày 7/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết thúc Hội nghị, để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có ý kiến kết luận chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh cùng hệ thống các chi nhánh NHTM, NHCSXH trên địa bàn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

- Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Nhà nước, của Ngành và bám sát Nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội để cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh năm 2023; duy trì tổ chức Hội nghị giao ban khối Ngân hàng và khối QTDND trên địa bàn theo định kỳ hàng quý để làm đầu mối gắn kết chặt chẽ với các TCTD.

- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 và Thông tư 03/2022/TT-NHNN; tập trung vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các Chương trình tín dụng, chương trình MTQG theo chỉ đạo của Chính phủ, TTCP; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các TCTD trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán; đảm bảo các hoạt động thanh toán ổn định, an toàn và thông suốt; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, phát triển tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác cho người dân từ 15 tuổi trở lên trên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các TCTD trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định về hỗ trợ đối với khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ, NHNN Việt Nam; tăng cường quản lý hoạt động của các QTDND trên địa bàn, đặc biệt là QTDND yếu kém; chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình cơ cấu lại các TCTD trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quản lý hoạt động ngoại hối và vàng theo ủy quyền của Thống đốc NHNN Việt Nam và quy định của pháp luật.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu về tiền mặt về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho các TCTD, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của NHNN Việt Nam về an toàn kho quỹ, đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

- Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động Ngân hàng trên địa bàn và những khó khăn, vướng mắc của các TCTD, của doanh nghiệp, người dân để phản ánh, đề xuất, kiến nghị kịp thời với UBND, NHNN Việt Nam chỉ đạo xử ký kịp thời nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ của ngành Ngân hàng để doanh nghiệp và người dân hiểu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Đối với các chi nhánh NHTM, NHCSXH

- Quán triệt chỉ đạo của NHNN Việt Nam, Hội sở và NHNN chi nhánh tỉnh trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam về tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện đồng thuận lãi suất huy động VNĐ không quá 9,5%/năm tại tất cả các kỳ hạn và tiết giảm chi phí hoạt động, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục… nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật; kiểm soát và hướng dòng vốn tín dụng từ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT giao thông… chuyển sang phục vụ cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm và hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, kiến nghị Hội sở sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định nội bộ về hoạt động đại lý bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 và Thông tư 03/2022/TT-NHNN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng theo đúng quy định, kịp thời giúp khách hàng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ; triển khai thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số ngành Ngân hàng, tăng cường áp dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; chủ động giới thiệu các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực các đối tượng, ngành kinh tế; tăng cường lắp đặt thêm các điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai mở tài khoản giao dịch cho người dân từ 15 tuổi trở lên...

- Chấp hành nghiêm các quy định, văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam về giao dịch, vận chuyển, phân loại, tuyển chọn tiền, công tác an toàn kho quỹ.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn, đặc biệt là cơ quan công an, toà án, cơ quan thi hành án các cấp trong thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo nhằm thu hồi tối đa nợ xấu.

- Chủ động, tích cực tuyên truyền các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, các chương trình tín dụng ưu đãi về lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và Hội sở chính. Đặc biệt, thông qua trang thông tin điện tử của NHNN chi nhánh tỉnh (địa chỉ: www.nhnn.baria-vungtau.gov.vn), các TCTD trên địa bàn có thể phối hợp cung cấp thông tin về các sản phẩm của đơn vị nhằm quảng bá các sản phẩm của mình đến đông đảo khách hàng.

- Chủ động nắm bắt thông tin, vấn đề dư luận quan tâm đến cơ chế, chính sách, hoạt động của TCTD, đánh giá, kịp thời báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh để có phương án xử lý phù hợp theo thẩm quyền và kịp thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh và NHNN Việt Nam xem xét, hướng dẫn xử lý.

(Nguồn: P.TH,NS&KSNB)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 3938237