Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

1. Mục đích, ý nghĩa ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11):

Ở nước ta, ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013). Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012 quy định: "Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ngày 9-11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, nhắc nhở giáo dục cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

2. Ngày Pháp luật năm 2022  tại NHNN chi nhánh tỉnh BR-VT

Căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 7471/NHNN-PC ngày 25/10/2022 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022, NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng Kế hoạch số 2892A/KH-BRI ngày 31/10/2022 về việc thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 tại NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khẩu hiệu: "Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật".

(Toàn văn nội dung Kế hoạch số 2892A/KH-BRI ngày 31/10/2022)

Các văn bản pháp luật thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và người lao động trong chi nhánh theo Kế hoạch số 2892A/KH-BRI ngày 31/10/2022, gồm:

* Một số Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2022:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 02/2021/QH15.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-sua-doi-Bo-Luat-To-tung-hinh-su-2021-489113.aspx

- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15….

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx

* Các văn bản quy phạp pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động quản lý của NHNN ban hành trong năm 2022:

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-31-2022-ND-CP-ho-tro-lai-suat-tu-ngan-sach-nha-nuoc-khoan-vay-cua-doanh-nghiep-513904.aspx

- Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28/1/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-01-2022-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-21-2013-TT-NHNN-hoat-dong-ngan-hang-502518.aspx

- Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 về Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-03-2022-TT-NHNN-huong-dan-thuc-hien-ho-tro-lai-suat-khoan-vay-cua-doanh-nghiep-514329.aspx

- Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-12-2022-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-vay-tra-no-nuoc-ngoai-doanh-nghiep-491990.aspx

(Nguồn: p.TH,NS&KSNB)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3938048