Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Kế hoạch tổ chức thực hiện "Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

I. Căn cứ lập kế hoạch

1. Quyết định số 1238/QĐ-NHNN ngày 08/7/2020 của Thống đốc NHNN "Về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2021 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

2. Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt "Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

3. Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

II. Mục tiêu

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt "Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", và Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

1. Mục tiêu cơ bản đến năm 2025

1.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh

a) 100% các dịch vụ công của NHNN tỉnh đủ điều kiện được nâng cấp lên mức độ 4;

b) 100% dịch vụ công mức độ 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

c) 90% hồ sơ công việc tại NHNN tỉnh được xử lý và lữu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

d) Ít nhất 50% hoạt động kiểm tra, giám sát của NHNN tỉnh được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của NHNN;

đ) 100% các chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của NHNN tỉnh (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được ký chữ ký số và gửi thông qua hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành;

e) 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của NHNN được xác thực điện tử.

1.2. Đối với các chi nhánh Ngân hàng thương mại (NHTM)

a) Ít nhất 60% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số;

b) Ít nhất 60% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử;

c) Ít nhất 70% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số (kênh tiếp xúc giữa khách hàng với ngân hàng có kết nối mạng internet);

d) Ít nhất 70% chi nhánh NHTM trên địa bàn có tỷ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 50%;

đ) Ít nhất 60% quyết định giải ngân, cho vay của chi nhánh NHTM đối với các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân được thực hiện theo hướng số hóa, tự động;

e) Ít nhất 80% hồ sơ công việc tại chi nhánh NHTM được xử lý và lưu trữ trên môi trường số (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

2. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030

Tiếp tục duy trì các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 đã đạt được và hướng đến đạt các mục tiêu cụ thể như sau:

2.1. Đối với NHNN tỉnh

a) Ít nhất 80% hoạt động kiểm tra, giám sát của NHNN tỉnh được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của NHNN;

b) 100% hồ sơ công việc tại NHNN tỉnh được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

2.2. Đối với các chi nhánh NHTM

a) Ít nhất 80% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số;

b) Ít nhất 80% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử;

c) Ít nhất 80% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số;

d)  Ít nhất 80% các chi nhánh NHTM trên địa bàn có tỷ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 50%;

đ)  Ít nhất 80% quyết định giải ngân, cho cho vay của chi nhánh NHTM đối với các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân được thực hiện theo hướng số hóa, tự động;

e)  Ít nhất 90% hồ sơ công việc tại chi nhánh NHTM được xử lý và lưu trữ trên môi trường số (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

III. Nhiệm vụ thực hiện

1. Đối với các phòng chuyên môn thuộc NHNN chi nhánh tỉnh

- Phổ biến, quán triệt đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến toàn thể cán bộ, công chức trong Chi nhánh. Tăng cường thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số tại Chi nhánh; gắn mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với chương trình hành động của Chi nhánh hàng năm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát và vận hành nội bộ của NHNN; tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công cấp độ 3, 4 của NHNN.

- Tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn bản pháp lý do NHNN chủ trì, tạo thuận lợi quá trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

- Cử công chức trong đơn vị tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo định hướng chiến lược chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành ngân hàng trong bối cảnh CMCN 4.0.

- Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025.

- Kịp thời nắm bắt, đề xuất kiến nghị với Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị và ngành Ngân hàng trên địa bàn.

2. Đối với chi nhánh NHTM trên địa bàn

- Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025.

- Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành, phù hợp với nhu cầu, năng lực và tiềm lực của TCTD.

- Phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên thiết bị di động, đảm bảo an toàn, bảo mật, nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự hài lòng của khách hàng, đặc biệt là những đối tượng vùng sâu, vùng xa.

- Tổ chức hoặc cử cán bộ, nhân viên đơn vị tham gia các chương trình bồi dưỡng (đào tạo lại) kỹ năng, kiến thức gắn với chuyển đổi số.

- Các QTDND tiếp tục thực hiện các giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ngày 24/7/2019 của NHNN, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

IV. Tổ chức thực hiện

Các chi nhánh NHTM trên địa bàn, các phòng chuyên môn thuộc NHNN tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quán triệt, triển khai các giải pháp tại Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị./.

(Nguồn: p.KT-TT CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2728592