Tin tức ngành Ngân hàng Tin tức ngành Ngân hàng

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

1. Mục đích, ý nghĩa ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (09/11):

Ở nước ta, ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013). Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012 quy định: "Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".

 Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ngày 9-11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, nhắc nhở giáo dục cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

2. Ngày Pháp luật năm 2021 tại NHNN chi nhánh tỉnh BR-VT

Căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 7464/NHNN-PC ngày 20/10/2021 v/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021, NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng Kế hoạch số 2252/KH-BRI ngày 26/10/2021 về việc thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 tại NHNN chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khẩu hiệu: "Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và bảo vệ pháp luật".

(Toàn văn nội dung Kế hoạch số 2252/KH-BRI ngày 26/10/2021)

Các văn bản pháp luật thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và người lao động trong chi nhánh theo Kế hoạch số 2252/KH-BRI ngày 26/10/2021, gồm:

* Một số Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021:

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx

- Luật thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-70-2020-QH14-Thoa-thuan-quoc-te-376557.aspx

- Luật cư trú số 68/2020/QH14.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-68-2020-QH14-cu-tru-435315.aspx

- Luật Biên phòng số 66/2020/QH14.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-so-66-2020-QH14-Bien-phong-Viet-Nam-2020-439845.aspx

* Các văn bản liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng:

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx

- Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC.

https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-89-2021-nd-cp-chinh-phu-211219-d1.html

- Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCC,VC và người lao động.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BNV-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-cong-chuc-479530.aspx

* Các văn bản quy phạp pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động quản lý của NHNN ban hành trong năm 2021:

- Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-58-2021-ND-CP-hoat-dong-cung-ung-dich-vu-thong-tin-tin-dung-477450.aspx

- Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 về quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147126

- Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

  https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=147215

  https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=149421

- Thông tư số 15/2021/TT-NHNN ngày 30/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

   https://vbpl.vn/nganhangnhanuoc/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=149987

 

(Nguồn: P.TH,NS&KSNB CN)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 2673521