Công đoàn cơ sở Công đoàn cơ sở

CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28-6

Ngày 04 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam.

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải lấy gia đình làm gốc, phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu, như: yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: "Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình". Theo Người: "Một gia đình mới, một gia đình tốt là một gia đình mà trong đó các thành viên trong gia đình phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng nhau, nam nữ bình đẳng. Phải đề cao và tôn trọng người phụ nữ".

Với ý nghĩa vô cùng quan trọng đó, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, hướng về gia đình, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

 Ngày nay, gia đình Việt Nam đang được xây dựng với những giá trị nhân văn tiến bộ theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở thực hiện quyền bình đẳng giới và quyền trẻ em. Trách nhiệm giữa nam và nữ trong công việc chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn trọng. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quyết định các công việc quan trọng của gia đình, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội ngày càng cao. Quyền trẻ em đã được pháp luật thừa nhận, được xã hội, gia đình thực hiện và phát huy. Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gia đình còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình, nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp; tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình; tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng; khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra, sâu hơn; mối liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo; không khí đầm ấm trong gia đình vì thế mà dần dần bị ảnh hưởng.

Để gia đình trở thành bến đỗ bình yên hạnh phúc, là nơi duy trì được bản sắc văn hoá truyền thống của mỗi gia đình và của xã hội, đồng thời tiếp thu được cái hay, cái mới, vậy nên các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam, phải dành thời gian quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Ngày 16/06/2022, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 58a/KH-CĐCS-BRI về việc tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 với chủ đề "Gia đình là Điểm tựa – Kết nối những Thành công". Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em năm 2022 đó là: các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững. Theo đó, CĐCS NHNN CN tỉnh BRVT triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên CĐCS về một số nội dung tóm tắt trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021- 2025  ban hành kèm theo Quyết định số 2196/KH-UBND của UBND tỉnh BRVT:

Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác quản lý nhà nước về gia đình và đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước, ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch nhằm xây dựng gia đình Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Theo đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2025, 97% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; 93,90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 90% hộ gia đình được cung cấp kỹ năng về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; 95,5% người bị bạo lực gia đình được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 95,5% người gây bạo lực gia đình được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn...

Trung bình hàng năm, giảm từ 10-15% hộ gia đình có bạo lực gia đình; 100% cán bộ thôn, ấp, khu phố được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; 100% hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng để ứng phó với dịch bệnh, thiên tai, khủng hoảng kinh tế.

Tám nhóm giải pháp chủ yếu được đề ra trong Kế hoạch này là: (1) Trong công tác lãnh đạo, tổ chức, quản lý của các cấp ủy Đảng và chính quyền; (2) Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, vận động xã hội về công tác gia đình; (3) Quan tâm giáo dục, cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình; lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học trên địa bàn tỉnh (4) Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình (5) Thực hiện các chính sách, chương trình về an sinh xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình (6) Xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ gia đình (chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, các dịch vụ sinh hoạt gia đình, trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình, chăm sóc người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam) (7) Đẩy mạnh xã hội hóa công tác gia đình.(8) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tại địa phương. Ngoài ra, Sở còn có trách nhiệm hướng dẫn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Phối hợp thực hiện các chính sách về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo cho gia đình; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới, Chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình../.

(Nguồn: CĐCS biên soạn và sưu tầm)

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Video tiêu biểu Video tiêu biểu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2734724